O projektu

Název projektu: Výzkum, Vývoj, Vysočina – cesty k vědění VŠPJ
Název projektu anglicky: Research, Development, Vysočina Region - the Paths to Knowledge of the College of Polytechnics Jihlava
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 5. 2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/350029
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: LIdské zdroje ve výzkumu a vývoji
Žadatel projektu: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Na realizaci se podílí:

Partneři s finanční spoluúčastí:

  • Univerzita Karlova
  • ČVUT
  • CERGE-EI
  • Univerzita Palackého Olomouc

Obsah projektu

Dvouletý projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, dále na systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentování.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Popularizace výzkumu a vývoje (Cyklus popularizačních přednášek, Den výzkumu a vývoje na VŠPJ)
  2. Systematická práce se studenty VŠPJ v oblasti popularizace výzkumu a vývoje (Zapojení doktorandů a mladých vědců z pracovišť partnerů do zájmových seminářů VŠPJ, Zřízení pozic pomocných vědeckých sil na katedrách VŠPJ,Návštěvy odborných pracovišť partnerů)
  3. Systematická práce s žáky v oblasti popularizace výzkumu a vývoje (Vybrané kroužky a letní škola technických disciplín,Cyklus putovních popularizačních přednášek po středních školách)
  4. Systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti popularizace VaV (Zřízení pozic mentorů výzkumu, Kurzy metodiky VaV a její popularizace a ochrany)

Cíl projektu

Cílem projektu je popularizace výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a rovněž mezi žáky vybraných středních škol zejména Kraje Vysočina. Projekt je zacílen rovněž na systematické vzdělávání akademických pracovníků v oblasti metodiky popularizace a komunikace výzkumu a vývoje. Během realizace projektu je plánováno využití vhodných metodických postupů v působení na cílovou skupinu akademických pracovníků za účelem zvýšení kvality prezentace výstupů výzkumu a vývoje. V partnerské spolupráci s vybranými pracovišti univerzit a veřejnou výzkumnou institucí bude docházet k přenosu dovedností a zkušeností v oblasti popularizace výsledků výzkumu a vývoje na cílové skupiny, jako jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠPJ, studenti bakalářských oborů na VŠPJ a na další zájemce o vědeckou-výzkumnou práci z řad žáků vybraných středních škol na území Kraje Vysočina.

Hlavním výstupem bude zajištění odborného rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji včetně zvýšení počtu nových lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. V průběhu realizace projektu bude rovněž zavedena metoda systematické práce se studenty bakalářských oborů na VŠPJ a se žáky vybraných středních škol v Kraji Vysočina v oblasti seznamování se s výzkumem a vývojem.

Kontakt

vvv@vspj.cz

Ing. Hynek Stehlík - hlavní manažer projektu

e-mail:hynek.stehlik@vspj.cz

telefon: 567 141 307

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401