Partneři projektu

 

Partneři s finanční spoluúčastí:

Univerzita Karlova v Praze ( www.cuni.cz )

Spolupráce probíhá se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Jedná se o jednu ze zavedených univerzitních fakult v oblasti lékařských i zdravotnických disciplín. Pracovníci fakulty mají rozsáhlé znalosti nejen v oblasti samotného výzkumu a vývoje v daných disciplínách, ale také v oblasti jejich prezentace a popularizace.

Z pohledu VŠPJ jako mladé neuniverzitní vysoké školy je vhodné spolupracovat s tímto tradičním univerzitním pracovištěm a získávat spoluprací se zkušenými pracovníky partnera nejnovější poznatky v oblasti výzkumu a vývoje i nejnovější metodiky a techniky jejich prezentování a propagování.

Spolupráce mezi pracovníky VŠPJ a 3. LF UK již dříve probíhala formou spoluúčasti na některých konferencích a dalších pracovních aktivitách. Zástupci 3. LF UK se účastnili na konferencích pořádaných či spolupořádaných VŠPJ, patří k nim například Jihlavské zdravotnické dny.

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. ( www.ei.cas.cz )

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR (NHÚ) byl zřízen v roce 1992 a je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomikou zdravotnictví a dalšími oblastmi, jež souvisejí s tržní ekonomikou a s přechodem zemí bývalého východního bloku k ní.

VŠPJ v současnosti spolupracuje s Národohospodářským ústavem AV v oblasti zajištění výuky cizojazyčných předmětů z teoretické ekonomie a finančních trhů. Hlavním přínosem projektu je získání dovedností v oblasti prezentace a popularizace výzkumu a vývoje mezi tímto vrcholným akademickým pracovištěm v oblasti ekonomických disciplín a neuniverzitní vysokou školou. Dílčím přínosem projektu je vytvoření pevných základů mimo jiné i pro dlouhodobou spolupráci, která je z pohledu výzkumu a vývoje a jejich popularizace na neuniverzitní vysoké škole žádoucí a nutná.

Univerzita Palackého v Olomouci ( www.upol.cz )

Spolupráce probíhá s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, konkrétně zejména s Katedrou rekreologie. Jedná se o jedno ze zaběhlých univerzitních pracovišť, které se zabývá problematikou rekreologie a cestovního ruchu. Pracovníci fakulty mají rozsáhlé znalosti nejen v oblasti samotného výzkumu a vývoje v daných disciplínách, ale také v oblasti jejich prezentace a popularizace.

Zástupci katedry rekreologie FTK UPOL se pravidelně účastní konference Aktuální problémy cestovního ruchu pořádané VŠPJ. Konzultační a odborná spolupráce také probíhá v oblastirekreologie, která je částečně pěstována na katedře sportů VŠPJ.

České vysoké učení technické v Praze ( www.cvut.cz )

Spolupráce probíhá s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického. Jedná se o jednu z předních univerzitních fakult v oblasti elektrotechniky.

Zkušenosti partnera vyplývají mimo jiného z aktuálních aktivit v oblasti popularizace výzkumu a vývoje. Jedná se například o akci Věda v ulicích, Robosoutěž pro střední školy, pořádání letních škol apod. Mezi VŠPJ a Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze již několik let probíhá neformální spolupráce. Například někteří akademičtí pracovníci VŠPJ studují doktorská studia či získali doktorské vzdělání na FEL ČVUT.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401